Startsida  |   Produkter  |   Bli kund  |   Beställ här  |   Exempel  |   Support  |   Om oss

Varudeklaration

PLASTLAMINAT (råvara för plastskyltar)

1. Produkt och importör

Produkt:LaserMax - GravoPly - LaserPly
Importörer:SignCom - Gravotech - UNE Gravyr - SkyltDirect

2. Sammansättning / ämnenas klassificering

KomponentNr%
Acrylic CopolymerOfarlig> 99.5
Methyl Methacrylate80-62-6< 0.5

3. Farliga egenskaper

Överexponering av ånga från produkten kan orsaka:

Ögon:Irritation i ögon
Hud:Irritation på huden
Inandning:Irritation i näsa, hals och lungor. Yrsel, huvudvärk och illamående.

Termal nedbrytning kan orsaka utfällning av akrylmonomer.
Överexponering av materialet orsakar troligtvis inga akut giftiga effekter, men överexponering av ångor som uppstår vid arbetet med höga temperaturer, >300°C, kan orsaka andningsbesvär och ögon- och hudirritation.
Brinner intensivt med kraftig värme- och rökutveckling.

4. Första hjälpen

Ögon:Skölj ögon riktigt med vatten i minst 10 till 15 minuter. Kontakta läkare om irritation kvarstår.
Inandning:Flytta utsatt till frisk luft.

5. Åtgärder vid brand

Använd släckmedel som passar kringliggande miljö.
Använd komplett, slutet andningsskydd och tryckluftsapparat.

6. Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp

All plast är miljövänlig, därför kan såg- och fräsrester läggas i den normala sophanteringen. Större bitar och kasserade skyltar lämnas med fördel till miljöstationer för återvinning.

7. Hantering och lagring

Materialet är stabilt och orsakar inte några besvär under normal förhållanden. Vid arbete/förvaring i höga temperaturer avger materialet vissa monomer eller gaser. Jämn temperatur är att föredra.

8. Begränsning av exponering / personliga skyddsåtgärder

Exponeringsinfo : Komponent

NrCAS REG NRAMT. ( % )
1. Acrylic copolymerOfarligt99,5 MINIMUM
2. Methyl Methacrylate80-62-60,5 MAXIMUM

Exponeringsgränsinfo : ROHM OCH HAAS, OSHA, ACGIH

NrEnhetTWASTELTWASTELTLVSTEL
1. IngenIngenIngenIngenIngenIngen
2.Ppm5075100Ingen100Ingen

Använd handskar av material som bomull, canvas eller skinn och skyddsglasögon. Normal ventilation är tillräcklig. Vid viss produktion bör utsugningssystem finnas, som när man arbetar med höga temperaturer då ångor uppstår. Då kan/bör man även använda andningsskydd.

9. Kemiska och fysikaliska egenskaper

Specifik vikt:1,15 - 1,19
Ångdensitet:-
Flyktighet:0%
Vattenlöslighet:Nej
Ph:-
Lukt:mild
Utseende:Skivor, varierande färger, 1 - 3 skikts
Kokpunkt:-
Smältpunkt:132°C
Flampunkt:-
Antändningspunkt:-
Självantändningpunkt:393°C
Nedbrytningspunkt:>260°C

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet:Stabil produkt
Att undvika:Temperatur över 260°C.
Kontakt med syror, alkalier och starka oxiderande ämnen.
Riskfyllt:Termal nedbrytning kan orsaka utfällning av acrylmonomer.
Förbränningsrester:Kolmonoxid, koldioxid
Produkter:Methyl methacrylate, acrylonitrile, oxider från nitrogen och/eller vätecyanid.

11. Toxikologisk information

Risken för methyl methacrylat - monom - ångor under arbete vid höga temperaturer.

12. Exotoxikologisk information

Innehåller inga tungmetaller halogener eller silikon.

13. Avfallshantering

All plast är miljövänlig. Såg och fräsrester kan läggas i den normala sophanteringen. Större bitar och kasserade skyltar lämnas med fördel till miljöstationer för återvinning.

14. Transportinformation

Inga speciella restriktioner.

15. Gällande bestämmelser

Ingen uppgift.

16. Övrig information

Säljes som ark, storlek max 1224mm x 610mm x 1,6mm

Revisionsdatum: 2004-05-01

Upplysningarna i detta varuinformationsblad är baserat på vår nuvarande kunskap och på svensk och EU:s lagstiftning. Användarens arbetsförhållande är utanför vår kontroll. Upplysningarna bör uppfattas som en beskrivelse av de säkerhetskrav som ställs på produktens egenskaper.

SkyltDirect AB - Braxenvägen 4 - 761 41 Norrtälje - Tel: 0176-79950 - order@skyltdirect.se

© 2010 SkyltDirect Ost AB. Rev. 2.854.